اسکین چیست؟

در این مقاله بررسی می کنیم که :اسکین چیست؟ فواید استفاده از اسکین چیست؟ آیا استفاده از اسکین به دستگاه دیجیتال ما آسیب میزند؟چگونه یک اسکین مرغوب را از اسکین متفرقه تشخیص دهیم؟
آیا نصب اسکین و جدا کردن آن به راحتی انجام می شود؟